Termes i condicions

1. IDENTITAT DEL PRESTADOR DEL SERVEI

El lloc web http://www.anteverti.com està gestionat per ANTEVERTI CONSULTING, S.L. amb domicili social a Avinguda Diagonal, 361, 1º, A, 08037, Barcelona, Espanya i CIF B-65457806 (en endavant, "ANTEVERTI") i adreça de correu electrònic info@anteverti.com.

La http://www.citiestobe.com del lloc web està gestionada per ANTEVERTI CONSULTING, S.L. amb domicili social a Avinguda Diagonal, 361, 1º, A, 08037, Barcelona, Espanya i CIF B-65457806 (en endavant, "ANTEVERTI") i adreça de correu electrònic info@anteverti.com i citiestobe@anteverdi.com.

ANTEVERTI és també titular d'ambdós llocs web.

2. LICITUD

Aquests són els Termes i Condicions de http://www.anteverti.com i http://www.citiestobe.com (en endavant, "Lloc"), titularitat d'ANTEVERTI i subjectes a la normativa espanyola. La utilització del Lloc per part de tots els Usuaris implica l'acceptació expressa d'aquests Termes i Condicions, comprometent-se a complir totes i cadascuna de les qüestions definides en el mateix.

El Lloc està dirigit exclusivament a majors d'edat. En cas de ser menor d'edat, l'Usuari es compromet a visitar aquest lloc en presència dels seus pares o tutor, els quals hauran llegit i acceptat els presents Termes i Condicions.

ANTEVERTI es reserva el dret a modificar els presents Termes i Condicions, actuant sempre amb la màxima diligència i fent tot el possible per notificar-ho de la forma més adequada, mitjançant el canvi de la data de la "Darrera Revisió" i mitjançant la publicació dels Termes i Condicions actualitzats en el Lloc. Si no està d'acord amb alguna actualització, haurà de comunicar-ho a ANTEVERTI.

Aquests Termes i Condicions s'apliquen a tots els visitants del Lloc i es proporcionen en anglès.

El text d'aquests Termes i Condicions es posa a disposició de l'Usuari a la Pàgina d'Inici del Lloc a la qual aquest pot accedir en qualsevol moment, i de manera que pugui emmagatzemar-se fàcilment en un dispositiu durador d'emmagatzematge de dades.

3. OBJECTE DEL LLOC

La pàgina web http://www.anteverti.com ofereix continguts en línia sobre l'empresa i els seus serveis. Aquest portal online funciona com un canal de comunicació online entre l'empresa i els seus potencials clients perquè, a través de la pàgina web corporativa, ANTEVERTI comparteix els seus valors, serveis i els projectes que s'han desenvolupat.

El web http://www.citiestobe.com és un projecte impulsat per ANTEVERTI, un espai comú perquè els amants de les ciutats debatin sobre reptes i experiències urbanes per fer millors ciutats per als ciutadans. Inclou entrevistes i articles d'experts internacionals que, juntament amb tots els col·laboradors del blog, ens ajuden a entendre el passat, el present i el futur de les ciutats des de diferents perspectives. El blog està comissariat i editat per l'equip intern d'ANTEVERTI.

4. ÚS CORRECTE DEL LLOC

L'Usuari es compromet a utilitzar el Lloc, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, els presents Termes i Condicions, els bons costums i l'ordre públic. Així mateix, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Lloc, els seus continguts o serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquests Termes i Condicions, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Lloc, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi d'aquests per part d'altres Usuaris.

L'Usuari, per tant, es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el Lloc; així com a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls d'Acive X o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics d'ANTEVERTI o de tercers.

5. ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS

Aquests Termes i Condicions es refereixen només al Lloc especificat en el mateix i al contingut del Lloc. Per tant, no s'aplica a les pàgines web de tercers accessibles a través d'enllaços inserits en el Lloc d'ANTEVERTI.

No podem controlar el contingut d'aquests enllaços, de manera que ANTEVERTI no es fa responsable del contingut de cap de les pàgines web d'un enllaç o de qualsevol altre contingut del lloc web, ni pot garantir la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, exactitud, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests enllaços.

Els enllaços que apareixen en el Lloc poden no ser aprovats per ANTEVERTI.

Així mateix, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL LLOC

ANTEVERTI adverteix que és legítima titular de tots els drets, títols i interessos de l'aplicació i associats a aquesta, els seus continguts i programari, incloses qualssevol modificacions, actualitzacions i noves versions, així com qualsevol marca, nom comercial, know-how, drets d'autor, imatges, fotografies, dibuixos gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual inherent.

Pel que fa a http://www.anteverti.com, queda terminantment prohibit suprimir, eludir o manipular l'avís de copyright i qualssevol altres dades identificatives dels drets d'ANTEVERTI o dels seus respectius titulars incorporats als continguts, productes i/o serveis, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació i/o identificació que poguessin contenir-se. En cap cas, el subministrament d'aquests continguts als Usuaris implicarà la cessió de la seva titularitat ni cap dret d'utilització i/o explotació a favor de l'Usuari, diferent de l'ús que suposi l'ús legítim i d'acord amb la naturalesa dels serveis i funcionalitats d'ANTEVERTI.

Queda terminantment prohibida la utilització de qualsevol dels elements de propietat intel·lectual i industrial amb qualsevol finalitat, en particular amb finalitats comercials, així com la seva transmissió, distribució, comunicació pública, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, tant si es realitzen amb ànim de lucre com amb finalitats comercials o no, excepte autorització expressa i per escrit del titular dels mateixos.

Pel que fa a http://www.citiestobe.com, el material publicat està subjecte a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0) a través de la qual es permet compartir, copiar i redistribuir el material en qualsevol suport o format sota les següents condicions:

  • Reconeixement (BY): S'ha de reconèixer adequadament l'autoria, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s'han fet canvis. Es pot fer de qualsevol manera raonable, però no de manera que suggereixi que teniu el suport del llicenciador o que el rebeu per l'ús que feu.
  • No comercial (NC): El material no es pot utilitzar amb finalitats comercials.
  • Obra no derivada (ND): Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, el material modificat no es pot difondre.
7. RESPONSABILITAT

ANTEVERTI NO SERÀ CONSIDERADA RESPONSABLE PER CAUSES NO CONTROLADES O NO DIRECTAMENT IMPUTABLES A ANTEVERTI, COM ARA ERRORS O OMISSIONS DE TERCERS, VIRUS EXISTENTS EN EL PROPI TERMINAL DE L'USUARI O EN SISTEMES QUE NO ES TROBIN SOTA EL CONTROL D'ANTEVERTI O RESULTATS DERIVATS D'UN MAL ÚS D'AQUESTS SERVEIS. ELS VISITANTS ES COMPROMETEN A NO INTRODUIR, VOLUNTÀRIAMENT O INVOLUNTÀRIAMENT, VIRUS O FITXERS DE QUALSEVOL NATURALESA QUE PERTORBIN EL FUNCIONAMENT DEL LLOC; EN AQUEST CAS SERIEN PLENAMENT RESPONSABLES. L'USUARI DECLARA I GARANTEIX QUE CONEIX PERFECTAMENT LES CARACTERÍSTIQUES I DIFICULTATS D'INTERNET, I EN PARTICULAR QUE LES TRANSMISSIONS DE DADES I INFORMACIÓ A INTERNET NOMÉS COMPTEN AMB FIABILITAT TÈCNICA, JA QUE HAN CIRCULAT PER XARXES HETEROGÈNIES DE DIVERSES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I CAPACITATS QUE PODEN PERTORBAR L'ACCÉS O FER-LO IMPOSSIBLE EN ALGUNS PERÍODES. A CAUSA DE LA COMPLEXITAT DELS ENTORNS TECNOLÒGICS, QUAN SORGEIXIN SITUACIONS INESPERADES, ANTEVERTI ES RESERVA EL DRET DE SUSPENDRE TEMPORALMENT ELS SERVEIS RELATIUS AL LLOC PER MOTIUS TÈCNICS, DE SEGURETAT O DE MANTENIMENT. AQUESTA SUSPENSIÓ DELS SERVEIS DEL LLOC NO IMPLICARÀ INDEMNITZACIÓ A L'USUARI. EN AQUEST SENTIT, L'USUARI ACCEPTA QUE ANTEVERTI NO SERÀ RESPONSABLE, COM A CONSEQÜÈNCIA D'AQUESTES MESURES, DE L'ELIMINACIÓ O FALLADA EN LA PRESTACIÓ DE DETERMINATS SERVEIS O FUNCIONALITATS DEL LLOC. AIXÍ MATEIX, ANTEVERTI NO SERÀ RESPONSABLE DE LA FALTA DE CONNECTIVITAT DELS TERMINALS QUE IMPEDEIXIN UTILITZAR EL LLOC EN AQUEST MOMENT. ANTEVERTI ES RESERVA EL DRET DE REALITZAR QUALSEVOL CANVI EN EL LLOC WEB SENSE PREVI AVÍS. ANTEVERTI NO ES RESPONSABILITZA DE QUALSEVOL DANY O PERJUDICI QUE PUGUI PATIR L'USUARI COM A CONSEQÜÈNCIA D'UN ÚS INADEQUAT DEL PORTAL PER PART DE L'USUARI, O DE L'INCOMPLIMENT PER PART DE L'USUARI DE LA RESTA DE TERMES I CONDICIONS. ANTEVERTI ES RESERVA EL DRET D'IMPEDIR, BLOQUEJAR I/O ELIMINAR EL LLOC A AQUELLS USUARIS QUE MOSTRIN UN COMPORTAMENT INDEGUT O INCOMPLEIXIN QUALSEVOL DE LES CLÀUSULES D'AQUESTS TERMES I CONDICIONS, SENSE NECESSITAT DE NOTIFICACIÓ PRÈVIA PER PART D'ANTEVERTI.

8. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, en particular el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, totes les dades personals recollides durant la utilització del lloc web es tractaran de conformitat amb el que estableix la Política de Privacitat que tots els usuaris han d'acceptar expressament.

9. XARXES SOCIALS

ANTEVERTI té una forta presència en Xarxes Socials. Per això, en cas que t'uneixis a alguna de les nostres Pàgines Corporatives en Xarxes Socials, acceptaràs els Termes i Condicions i la Política de Privacitat de la Xarxa Social corresponent.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquests Termes i Condicions es regeixen per la Llei espanyola. Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona. ANTEVERTI perseguirà l'incompliment dels presents Termes i Condicions així com qualsevol utilització indeguda del lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre.