Informe Nesta: Repensant les Smart Cities

Informe de 2015 basat en la recerca de NESTA sobre Smart Cities  que repassa el model de les Smart Cities, i revisa l’enfoc d’alguns projectes que han estat molt centrats en la implementació tecnològica més que en el impacte de millora urbana.

Celebrem que NESTA orienti la recerca a recollir pràctiques que tradicionalment han format part de la Participació Ciutadana (com la planificació urbana i els pressupostos participatius, etc.) i entrin a formar part del concepte Smart City, per què es el model que defensat anteverti des de l’inici.

L’article recull bones pràctiques d’arreu del món en les quals la població té un rol central i apunta sis possibles eines per al foment de les smart cities centrades en les persones. Tot i aportar idees i exemples molt interesants, encara romanen oberts temes clau com l’escletxa digital o la representativitat social en generació de la intel·ligència col·lectiva.

RESUM

El concepte de Smart City ha estat  criticat, especialment perquè alguns projectes han estat més vinculats a la voluntat d’implementar i fomentar les TIC a les ciutats, més que no pas utilitzar les noves tecnologies com a mitjà per a solucionar problemes. Sota aquesta idea del concepte s’han desenvolupat iniciatives d’alt cost i poc retorn. Per aquesta raó, hi ha un replantejament sobre l’ús de les tecnologies i la necessitat de posar a la ciutadania en el centre de la ciutat intel·ligent.

El darrer informe de la NESTA explica que la clau per a fer les Smart Cities eficients està en combinar les infraestructures tecnològiques amb pràctiques col·laboratives, on la ciutadania té un paper clau com a protagonista en l’aportació d’informació i coneixement, així com en la intervenció en la presa de decisions de la ciutat.

El autors destaquen quatre pràctiques en les que la tecnologia pot ser una eina al servei de la ciutat i els seus habitants.

Economia col·laborativa

L’ús de TICs en pràctiques d’economia col·laborativa facilita posar en contacte persones per compartir béns, temps o serveis. El concepte “Sharing City” engloba aquestes pràctiques que abasten des del cotxe compartit fins el bloockpooling.

ToolLIbrarySEOUL

Sharing city Seoul: on es comparteixen des d’eines i altres béns fins serveis i coneixements.

Crowdsourcing de dades

Els telèfons intel·ligents són la xarxa de sensors més extensa amb la que compta la ciutat. A través d’aquests, la ciutadania pot tenir un paper cabdal en l’obtenció d’informació per a la correcta gestió de la ciutat.

Els autors destaquen la responsabilitat dels governs locals de donar una resposta immediata als usuaris de l’app, per a que aquests percebin que la seva aportació es té en compte. Del contrari, aquests deixaran d’utilitzar-la fàcilment.

PetaJakarta: mapa de les inundacions a Jarkarta elaborat en temps real gràcies als tuits dels ciutadans

PetaJakarta: mapa de les inundacions a Jarkarta elaborat en temps real gràcies als tuits dels ciutadans

Les apps també són un instrument que fan servir organitzacions de la societat civil per posar en evidència i denunciar situacions concretes a la ciutat.

Safecity app i web per denunciar i mapejar assetjaments de tot tipus a les ciutats de la Índia

Safecity és una app i web per denunciar i mapejar assetjaments de tot tipus a les ciutats de l’Índia

Crowdfunding

Les TIC’s faciliten el finançament col·lectiu parcial o total de projectes comunitaris i els governs municipals poden utilitzar el crowdfunding per prendre decisions de despesa més acurades.

Projecte Pocket Park, Londres

Pocket Park, Londres

A Londres, en el marc del projecte Pocket Park, si els veïns aconsegueixen 5.000 £, la Greater London Authority, aporta 5.000£ més per al projecte de Parc de Butxaca. Seguint aquest esquema ja s’han finançat més de 100 parcs a 26 districtes de Londres.

Intel·ligència Col·lectiva

Les TIC faciliten la participació d’un gran sector de la població en processos de planificació urbana, pressupostos participatius o elaboració de polítiques públiques.

Tot i així, sempre s’ha de tenir en compte que són una eina complementària als processos de participació i consulta tradicional, ja que no es pot perdre de vista l’existència de l’escletxa digital. Hi ha quatre nivells de participació ciutadana. De menys a més: informació, consulta, implicació, col·laboració i empoderament.

Actualment s’estan posant en marxa sistemes per a l’ús de les TIC’s en la participació de la ciutadania en l’elaboració de polítiques públiques. Les eines online per a l’elaboració de polítiques públiques arriben fins al nivell d’implicació.

A Finlàndia,  el Ministeri Obert recull propostes e iniciatives on line, aquestes es sotmeten a votació popular i si reben més de 50.000 vots, el Parlament Finés les debat.

A Reykjavik cada mes l’ajuntament debat les 10 15 idees més populars proposades a la pàgina  Better Reykjavik creada per la Citizens Foundation. Entre 2012 i 2014 el 60% dels ciutadans van utilitzar la Better Reykjavik i la ciutat va gastar 1.9 milions d’euros en més de 200 projectes proposats pels ciutadans.

La clau d’aquestes i altres experiències és com articular la presa de decisions tradicional amb la participació ciutadana en l’elaboració de polítiques públiques.

Conclusions

Els autors conclouen l’informe fent cinc grans recomanacions per centrar les Smart Cities en les persones de manera que es reverteixi en una millor gestió i el bon govern de la ciutat.

  1. Fer labs d’innovació cívica per dirigir la innovació cap a les tecnologies col·laboratives
  2. Utilitzar l’open data i les plataformes obertes per mobilitzar el coneixement col·lectiu: donar suport a les tecnologies col·laboratives de codi obert, obrir la resolució de problemes a la ciutadania, etc.
  3. Valorar el comportament i la cultura de les persones tan seriosament com la tecnologia.  Les TIC només seran útils i profitoses si hi ha un encaix amb la cultura y els hàbits tant socials com en els fluxos de treball.
  4. Invertir en “smart people” no només en “smart tecnologies”. Això vol dir capacitar al personal municipal i a la ciutadania perquè pugui fer ús de la tecnologia
  5. Fer arribar el potencial de les tecnologies col·laboratives a tota la societat: Hi ha una sèrie de grups socials (gent gran, pobres, persones malaltes…) que acostumen a quedar fora de les TIC. La tecnologia col·laborativa ha d’explorar com expandir aquest ús a col·lectius que poden quedar marginats en col·laboració amb organitzacions de la societat civil i/o ONG’s.

Informe compert: “Rethinking Smart Cities from the Ground Up”, Baeck, P. i Saunders, T. Nesta, June 2015

Posted in citizenship empowerment, Collaboration, eGovernment, Smart Cities | Leave a comment

GROWSMARTER – transforming cities for a smart, sustainable Europe

 

growsmarter-logo-color-web copy

Els passats 8 y 9 de juny a Colònia (Alemanya) es va celebrar la segona Assemblea General del projecte GrowSmarter, espai de treball i discussió dels 36 partners que formen el consorci d’aquest projecte Lighthouse en el marc del programa H2020.

El projecte GrowSmarter, en el que participen les ciutats de Barcelona, Colònia  i Estocolm com a “ciutats far”, és un projecte d’implementació d’accions a gran escala per promoure la sostenibilitat en els àmbits de la mobilitat, l’eficiència energètica, l’ús d’energies renovables i la integració de la informació resultant d’aquestes accions gràcies a les tecnologies de la comunicació i la informació.

El projecte s’ha marcat com a fites assolir la reducció del consum d’energia i de les emissions de gasos efecte hivernacle (GEH) en un 60%, així com la generació de 1.500 llocs de treball amb la implementació de 12 “smart solutions”. cub growsmarter copy

Totes les solucions que seran implementades a les tres ciutats es monitoritzaran duran 2 anys per comprovar el seu impacte ambiental (reducció del consum energètic i d’emissions) així com la seva viabilitat econòmica en termes de model de negoci i la generació d’ocupació.
Paral·lelament a aquesta avaluació, cinc “follower cities” Cork (Irlanda), Graz (Àustria), Malta, Porto (Portugal) i Suceava (Romania) en estreta col·laboració amb les ciutats far i la resta del consorci, valoraran les experiències per poder-les adaptar a les seves pròpies ciutats.

Growsmarter a Barcelona

A Barcelona les actuacions del GrowSmarter es duen a terme al Districte de Sant Martí i s’agrupen en els tres grans blocs d’actuació del projecte: els barris de baix consum energètic, la mobilitat sostenible i les infraestructures integrades.

Barris de baix consum energètic

Ca l’Alier, un dels edificis del projecte GrowSmarter

Ca l’Alier, un dels edificis del projecte GrowSmarter

Sota aquest epígraf s’agrupen les accions de rehabilitació energètica de diferents tipus d’edificis per aconseguir que siguin de baix consum energètic i s’acostin a les emissions zero gràcies a la producció d’energies renovables in situ (solar fotovoltaica, connexió a la xarxa de District Clima, etc.)

Aquesta rehabilitació energètica dels edificis anirà acompanyada de la instal·lació de sistemes de gestió de l’energia (HEMS i BEMS) que ajudaran a dur a terme una gestió energètica eficient dels edificis i a que els inquilins visualitzin els estalvis energètics i puguin fer-ne un bon ús. En total es rehabilitaran uns 33.000 m2 d’edificis de diferents tipus: habitatges, un centre esportiu, una escola, un hotel i un edifici d’oficines.

Mobilitat sostenible

Les actuacions que es posaran en pràctica per a la mobilitat sostenible  van en tres direccions, la gestió eficient del trànsit, l’ús d’energies renovables en vehicles i l’ús de les noves tecnologies en el transport. Per revisar l’eficiència de la gestió del trànsit es posarà en marxa una simulació que té en compte el flux, la densitat i la velocitat per evitar la congestió del trànsit a la ciutat.

El foment de l’ús de les energies renovables consistirà en la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica de vehicles així com de gas però també es posarà en pràctica la microdistribució de mercaderies amb tricicles elèctrics.
Els tricicles utilitzats per a la distribució portaran sensors per calcular l’impacte ambiental de la mesura i proveir dades de contaminació i soroll en temps real.

Microdistribució d’última milla. Font CENIT
Microdistribució d’última milla. Font CENIT

Per últim, en l’àmbit de la mobilitat sostenible es posarà en pràctica l’Smart Taxi, és a dir la sensorització de les parades de taxi que permetrà tant al taxista com l’usuari saber si hi ha o no taxis a la parada.

Infraestructures integrades

El bloc d’infraestructures integrades agrupa d’una banda el desenvolupament i la implementació tecnològica que permet monitoritzar i sensoritzar les actuacions que es posin en marxa a Barcelona, i de l’altra l’organització de les dades de manera que permetin fer l’avaluació de l’eficiència de les mesures y comparar resultats entre les tres ciutats far.

El nucli de les actuacions a dur a terme en aquest bloc és la creació d’una plataforma de dades oberta per l’estalvi energètic i la millora de la qualitat de vida que integri tota la informació obtinguda del sistema de sensorització i monitoratge.

El projecte GrowSmarter amb 5 anys de durada i un pressupost de gairebé 35 milions d’euros va iniciar l’1 de gener de 2015.

Screenshot 2015-06-29 16.27.17

Consorci de Barcelona: 

Ajuntament de Barcelona

Centres de Recerca: BSC , CENIT, IREC i I2Cat

Empreses: Schneider Electric, Gas Natural Fenosa, Endesa del Grupo Enel i Cellnex Telecom

Empreses consultores: UrbisUp i anteverti

Posted in Eficiència energètica i energies renovables, Energía, european project, Smart Cities | Leave a comment

¿Gobierno Digital, hacia dónde vamos?

Gobierno DigitalEl gobierno digital se encuentra en el centro de la mayoría de estratégias de innovación en ciudades, y se ha convertido en un objetivo a nivel global de todos los gobiernos, independientemente de su contexto cultural, económico o geográfico. ¿Peró qué debemos entender exactamente por Gobierno digital, y hacia dónde vamos? ¿Qué diferencia presenta en relación al Gobierno Electrónico (eGob)? ¿Qué son el Gobierno Móbil (mGov), el Open Government (oGov) y el WeGovernment (weGov)?

¿Qué és un Gobierno Digital?

Es un concepto complejo, en el que el común denominador a las diversas definiciones existentes, provenientes del mundo académico o de instituciones internacionales como el Banco Mundial, hace referencia a la adopción por parte de la Administración Pública de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para mejorar la eficiencia y eficacia en la implementación de políticas públicas y en la provisión de servicios.

Sin embargo, su significado va más allá de la simple idea que la administración digitaliza los procesos y adopta nuevos medios para comunicarse. En cierto modo, las estratégias de gobierno digital están refundando las relaciones internas y externas de los gobiernos, y cambiando sobretodo los modelos de interacción entre los ciudadanos y sus gobiernos (C2G), entre los gobiernos y las agencias de los gobiernos (G2G), entre los gobiernos y los ciudadanos (G2C) y entre los gobiernos y el sector privado (G2B).

Desde su emergencia, se han puesto muchas esperanzas en el potencial transformador de los gobiernos digitales, en la línia de que estos nuevos modelos de interacción puedan promover el empoderamiento de los ciudadanos, mejorar significativamente la provisión de servicios, fortalecer la rendición de cuentas, incrementar la transparencia y mejorar la eficiencia del gobierno en general. En este sentido, gobierno digital no implica sólo adoptar la tecnologías, sinó impulsar también el cambio en las instituciones y los procesos de gobierno.

Del eGov al oGov

Las estrategias de gobierno digital que se han venido desarrollando se han caracterizado por estar centradas en los ciudadanos, la mobilidad, el open data, la información cómo un servicio, y el émfasis en la innovación . Esto ha traído consigo un cambio en el concepto de eGobierno, que debe ser hoy considerado desde una perspectiva más integral que incluya también el mGovernment (mobileGovernment) y el oGovernment (openGovernment), y que tenga el WeGovernment como evolución.

En efecto, con la mejora de la mobilidad y la aplicación de dispositivos móviles (smartphones, portátiles, PDA’s, etc.) a las relaciones entre el gobierno y sus ciudadanos, se introduce el concepto de mobileGobernment (mGob) , basado en la constatación que la ubicuidad en el conectividad permite que la información pública y los servicios del gobierno estén disponibles en cualquier sitio y en cualquier momento.

Posteriormente, con la generalización del Open Data y el émfasis puesto en la participación y la transparencia, surge el concepto de Open Government (oGov) o Gobierno Abierto. Un Gobierno Abierto es aquel que pone a disposición del ciudadano la información municipal en formato digital, estandarizado, abierto y accessible para todos los ciudadanos.

El WeGov, la maduración del concepto de gobierno digital

Siendo el Open Government un objetivo tan consolidado como el Digital Government, aquellos gobiernos que ya tienen un largo recorrido en lo que se refiere a la democracia participativa y la corresponsabilidad, evolucionan hacia el WeGovernment. Concepto surgido en Estados Unidos, el WeGov es lo que pasa cuando los ciudadanos y los principales actores sociales toman la iniciativa en el uso de la tecnologia para crear, y a veces co-crear con la participación del gobierno, nuevos y mejores enfoques para el suministro y uso de la información y servicios públicos.

El WeGov esta forzosamente relacionado con la emergencia del paradigma de la coproducción ciudadana , dónde el ciudadano es parte activa, en vez de un mero espectador de la acción de los gobiernos y administraciones.
Estos cambios deben situarse en el contexto general de los valores y tendéncias en alza del siglo XXI: la participación, la colaboración CO-City, el empoderamiento ciudano, la inteligencia colectiva, el gobierno cercano y “friendly”, la organización ciudana “anárquica”, la administración cómo facilitador, la sostenibilidad y el SoLoMo (social-local-mobile).

En definitiva, cuando hoy hablamos de Gobierno Digital debemos ir más allá de la mera adopción de las TIC por parte de las Administraciones y pensar en la evolución del concepto desde el mGovernment, al oGovernment y el WeGovernment, definiendo así una agenda más ambiciosa y de mayor impacto social.

– – – – – – – –

Artículo escrito por Pilar Conesa, publicado en el número 1 de la revista U-GOB, que se puede consultar aquí.

Posted in Smart Cities | Leave a comment

ELLIS JUAN: “Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles”

Ellis Juan, coordinador general de la iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo, explica como el fenómeno de la rápida urbanización y cambio climático está afectando la calidad de vida de las ciudades. En este sentido, el objetivo de la iniciativa que proponen es romper el ciclo de la inequidad y la pobreza urbana, actuando sobre retos comunes en todas las ciudades: residuos solidos, saneamiento, agua, mobilidad, gestión fiscal pública, conectividad y digitalización, educación, etc.

Posted in Smart Cities | Leave a comment

Barcelona’s Experience in Resilience: Smart cities will bring more resilient cities

Last 24-25 February, Barcelona reinforced its role as a resilience model city by hosting an international workshop on “Barcelona’s Experience in Resilience”, aimed at explaining its urban resilience model. The event took place at Sant Pau Art Nouveau Site, and was hosted by the City Council of Barcelona, the City Resilience Profiling Programme of UN-Habitat and the BCN Urban Resilience Partnership, the latter constituted by a group of private companies and research centers commited to the resilience strategy of the city, namely: Agbar, Aqualogy, Endesa, FCC, Ferrovial, Grupo Sorigué-Acsa, Urbaser, BSC, CIMNE, Grupo TYPSA, anteverti, BAC, Institut Cerdà and OptiCits.

The event gathered over 170 participants coming from more than 30 cities, including Dar es Salaam, Malmö, Panamá, Sao Paulo, Balangoda, Milano, New York, Teheran and Cayagan de Oro. Participants included, among others, city councilors, researchers (RMIT University, Polytechnic University of Catalunya, University of Barcelona, Gran Sasso Science Institute, University of Huddersfield), corporate executives from the main service provider companies, consultancies and staff from international organisations (UN-Habitat, C40 Cities, Rockefeller Foundation, Mancomunidad de Mancomunidades de América Latina y del Caribe, Metropolis, Resilient Regions Association, MedCities). Ultimately, this was a good networking opportunity to exchange best practices, and one that has opened up possibilities to forge new partnerships and facilitate future collaborations.

Barcelona’s resilience strategy

During the course of two intense working days, the event featured presentations by the representatives of the City of Barcelona but also from other international cities such as Panamà, Copenhagen and Bogotá. Antoni Vives, Deputy Mayor of the City Council of Barcelona, reminded the audience that Barcelona’s Resilience strategy hinges upon three core ideas, namely its emphasis on people rather than on infrastructures –that is, its social dimension- the long-term thinking behind resilience policies and the importance of establishing solid partnerships.

While exploring the key hazard drivers of the resilience agenda of the city, such as extreme weather triggering floods and droughts, Manuel Valdés, Deputy Manager for infrastructures, and Isabel Ferrer, head of the department of social emergencies of the Barelona City Council, further explained the methods and thinking behind the creation of mechanisms and structures that underpin the process of delivering Barcelona’s suis generis resilience agenda. In this regard, the clear message to other cities was to plan ahead and not wait until the outburst of a crisis to start proactively developing resilience strategies.

By the same token, Raisa Banfield, vice mayor of Panama, emphasized that citizen participation is essential. For his part, Duván Hernán López, Deputy Technical Director of the Distrital Institute for Risks and Climate Change Management of the City of Bogotá, underscored that in any adaptation strategy three dimensions of conflict need to be taken into account: the socio-cultural, the territorial and the institutional.

The perspective of international organizations

From the perspective of international organizations, Katheryn Vines, Climate Risk Assessment Director of C40 Cities, argued that urban governments are at the heart of successful urban climate adaption because cities face increasing risk (so, they are motivated), can take effective and direct action (they are capable), and are powerful conveners because they are connected.

Taking into consideration the privileged position of cities to foster the global resilience agenda, the time is ripe for the creation of a new job position: the Chief Resilience Officer, to be as important as a police chief. “You wouldn’t have a city without a police chief” – stated Vikram Singh, Associate Director for City Relationships of 100 Resilient Cities, an initiative pioneered by the Rockefeller Foundation.

 

Engaging stakeholders: key to Barcelona’s success

The most repeated idea through the event was that the key to Barcelona’s resilience model success is having established a robust partnership with the stakeholders who could contribute towards bulding a more resilient city. The different presentations and site visits on concrete projects and solutions by the private companies and research institutions of the BCN Urban Resilience Partnership helped to illustrate this point. To mention just few of them: urban flood and water resources management solutions, resource-sharing projects like CNG supply to urban vehicles, or tools to adapt urban services provision using accurate weather forecast.

As one of the partners of the event and member of the BCN Urban Resilience Partnership, anteverti focused the debate on urban resilience in the context of shared challenges being faced by cities today, while pointing to smart cities as drivers for more resilient cities. This is also the approach taken by the International Standards Organisation, which has identified smart cities as one of the indicators of its ISO 37121 on Sustainable Development and Resilient Cities. Speaking on behalf of anteverti, Álvaro Nicolás highlighted the need to adopt a collaborative perspective to urban resilience, which is characterised by engagement, bottom-up capacitation, people public partnerships, enhancing public space and administration as facilitator. All in all, and as Dan Lewis, Chief of Urban Risk Reduction of UN-Habitat, put it: “You cannot escape the momentum of Resilience.”This means acting today to reap the rewards of this effort the day after tomorrow.

DSC_0634

Posted in anteverti, Smart Cities | Tagged , , , | Leave a comment

What Medellín’s reversal can tell us about imperfect innovation

Biblioteca Tomás Carrasquilla in Medellín Biblioteca Tomás Carrasquilla in Medellín [Source: Omar Uran, https://www.flickr.com/photos/uranomar/1065341338]

Medellín in the 1990s was one of the world’s most dangerous cities. The situation was particularly pernicious in the vast informal settlements blanketing the steep hillsides of the valley. The slums of the city were a tangle of overlapping crises, cut off from the rest of the city, and so resistant to everyday governance that police no longer ventured into the worst neighborhoods.

Yet in recent years Medellín has seen its prospects and reputation rise rapidly, emerging as a prime example of urban regeneration. What happened?

In 2004, newly-elected mayor Sergio Fajardo pledged to make good on the city’s “social debt” to the marginalized communities of Medellín. Fajardo hoped to use participatory planning to engage residents and rebuild institutional trust in local government. The first stage of his administration’s development plan took shape as the Proyecto Urbano Integral (PUI) Nororiental.

An emphasis was placed on a strategy of “acupunctura social”: small-scale projects that together would form an integrated intervention to address many issues at once and rebuild the social cohesion of the comunas (administrative districts of the city). The scope of these projects ranged from small footbridges to the Parque Biblioteca España, a library and cultural nexus that is internationally renowned today.

A core objective of this approach was concrete, active, and significant public participation from the community during all stages of development – a pathway for comuna residents to add their perspective, appropriate subsequent improvements as their own, and fundamentally rethink their relationship with municipal government.

The public participation of local residents took many forms. At the heart of the process was the “Imagination Workshop” – participatory design sessions in which people from all parts of the community contributed their thoughts and ideas about potential projects and their importance.

Images from an Imagination WorkshopImages from an Imagination Workshop [Source: “Social Urbanism – Integrated and participatory urban upgrading in Medellin, Colombia” (Camilo Calderon, 2012)]

Upon completion of the projects, public officials and community members shared the responsibility for publicizing and promoting the new infrastructure and services that were now available. Celebratory opening ceremonies were held that generated local excitement and pride, and provided valuable educational opportunities to showcase each new project to a wide audience. The sum total was an outreach program on a massive scale, personally championed by many of the most trusted members of the comunas.

The PUI Nororiental was not nearly a perfect process. The actual execution of participatory planning methods did not always match what was laid out on paper. The focus on physical upgrades in the comunas eclipsed a widespread desire among residents to secure legal tenure rights. A better municipal response might have balanced these deep community concerns about status and equity with the desire to make noticeable (and newsworthy) physical improvements amidst humble surroundings.

And yet: over 125,000 square meters of new public spaces and community facilities were built, 18 parks were established, thousands of jobs were created, and access to healthcare and education rose dramatically. Many residents felt their voices being heard and helped take ownership of the new public spaces. The planning and construction process facilitated collaboration between government agencies and connected many community organizations. Perhaps most importantly, the opinions of the residents about the safety, vitality, and future of their own neighborhoods really have improved.

The PUI Nororiental was a blueprint for interventions across Medellín, combining open and social innovation principles – interventions that continue today with participatory planning projects such as Mayor Anibal Gaviria’s Unidades de Vida Articuladas (UVAs). Gaviria has dedicated $150 million to the design and development of 20 UVAs, which will serve as cultural and recreational centers and offer citizens a wide array of ways to meet and host social initiatives, with a special emphasis on green space for sporting and recreation purposes; they will be located in those neighborhoods of the city lacking similar types of infrastructure. The design of each UVA will follow the participatory model, centered around the Imagination Workshop, that was used in the PUI Nororiental.

Many contend that the changes in Medellín’s comunas are a result of more than just new libraries and outdoor escalators – Mark Kleiman argued in Foreign Policy that the relative peace more likely stems from the monopolization of the drug trade by government-backed militias – and the skeptics are right that the city still has further to go to fully live up to its carefully marketed image. But the strength of open and social innovation is that the process can make an impact even if the outcomes are as ambiguous and incomplete as you might expect in a place like Medellín’s slums. Residents who felt marginalized, unheard, and nearly hopeless have a reason to think they have a role to play in improving their city.

Even after a decade, that might be progress enough, as long as the government and its community allies continue to work. Medellín is like any city: there won’t be a culminating moment where its problems are solved for good. The closest approximation will be the many small victories that aggregate and intertwine over time.

Without a finish line, civic innovators must focus instead on incrementally improving the sprawling complexity of the urban ecosystem. Embracing open and social innovation injects collaboration, iteration, and empowerment into an undertaking that demands all the good ideas and helping hands we can find.

Posted in Smart Cities | Tagged , , , , | Leave a comment

Irene Compte, nova incorporació a l’equip d’anteverti

Screenshot 2015-03-03 11.34.52

Anunciem la recent incorporació de la Irene Compte a l’equip d’anteverti. La Irene se suma al nostre equip aportant una àmplia experiència en el món de la innovació i la gestió territorials a través de la tecnologia, a més de la seva coneixença del sector de les Smart Cities i la Internet de les Coses tant a nivell local com Internacional. La seva experiència és fruit dels anys en què s’ha desenvolupat com a directiva en una start-up referent al sector. També fa anys que treballa com a experta independent per a la Comissió Europea en diferents tasques, que van des de l’avaluació de projectes fins a la participació en panells d’experts per revisió de grans programes de finançament de la innovació i la recerca.

La seva incorporació està dirigida sobretot a reforçar les tasques de comunicació i coordinació dins el projecte de finançament europeu GrowSmarter, en el què Anteverti treballa en col·laboració estreta amb l’Ajuntament de Barcelona i els altres 12 socis catalans del projecte. La complexitat d’aquest projecte Lighthouse del programa H2020, amb 30M de pressupost i 37 socis, es podrà gestionar de forma eficient perquè ara ja comptem amb un equip complert, multidisciplinar i experimentat.

Posted in Smart Cities | Tagged , , | Leave a comment

GABRIELA GOMÉZ-MONT: “How do you get the best of government to work with the best of society?”

Gabriella Gómez-Mont is the Chief Creativity Officer at the Laboratorio para la Ciudad, a government innovation lab in Mexico City that works to address a paradox in government: citizens simultaneously demand high levels of quality and consistency in city services, while also wondering why there isn’t more government-led innovation in the ways those services are managed and delivered. Amid the unique circumstances in one of the world’s largest cities, the Laboratorio para la Ciudad exists to bridge that disconnect by piloting new projects and then working with other government agencies to bring promising solutions to scale.

Posted in Smart Cities, Smart City Expo | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Smart City Puebla, ciudad humana y de equidad social

vista panoramica2

 

El desarrollo de las ciudades en Latinoamérica se caracteriza por un crecimiento poblacional exponencial que no siempre va acompañado de una planificación estratégica que permita un crecimiento sustentable y un desarrollo económico-social equitativo. Pese a esto, también se encuentran ejemplos de organizaciones locales con una clara voluntad de corregir esta tendencia y Puebla (México) es una de ellas.

Datos básicos

Puebla (México) es una ciudad de más de 1 millón y medio de habitantes y capital del Estado de Puebla que ejerce de núcleo metropolitano del eje Puebla –Tlaxcala lo que implica que 3 millones de habitantes del área metropolitana interactúan con la ciudad.

El término municipal de Puebla, con una superficie de 223,93km², cuenta con una importante diversidad geográfica: a un centro histórico de gran valor cultural, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1987, se le suman las Unidades Habitacionales y las Juntas Auxiliares.

La diversidad territorial va unida a desigualdades socioeconómicas: por un lado es una ciudad Universitaria con unos 200.000 estudiantes universitarios y 426 instituciones de educación superior, y es un importante polo productivo de automoción. Pero, por otro lado, es un municipio en el que un 40% de la población se encuentra en situación de pobreza.

Consciente de esta realidad desigual y ambivalente, el gobierno municipal de Puebla ve estos cuatro años de legislatura como una oportunidad para limar desigualdades sociales y mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, así como dar un salto cualitativo en las potencialidades con las que ya cuenta la ciudad. Con este horizonte se plantea la estrategia Smart City Puebla, ciudad humana y de equidad social.

El proceso

El proyecto toma como punto de partida el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, sobre el cual, la visión smart reformula acciones y incluye nuevos ejes. Ya el Plan Municipal de Desarrollo se definió de manera colaborativa y se estructura en 5 ejes:

Eje 1: Bienestar Social y Servicios Públicos

Eje 2: Empleo y Estabilidad Económica

Eje 3: Desarrollo Urbano Sustentable y Crecimiento Metropolitano

Eje 4: Protección y tranquilidad para todos

Eje 5: Buen Gobierno, innovador y de resultados.

Cada uno de estos ejes atiende las necesidades ciudadanas desde la gestión pública teniendo en cuenta tres principios rectores de la actuación municipal: el Bienestar equitativo, que se traduce en la presencia de la administración en las zonas de mayor marginación y juntas auxiliares, incorporar el enfoque de Género e implementar el Gobierno Abierto en lo referente a la transparencia y la gestión de la información.

Tomando estos ejes y las acciones incluidas en el Plan como base, se desarrolla una estrategia de trabajo colaborativo para diseñar de manera compartida la estrategia de Smart City Puebla.

Una primera sesión de trabajo en julio de 2014 se realizó de manera interna con el personal municipal. Por un lado se hizo una sesión de capacitación sobre Smart Cities y por el otro se contó con la colaboración del personal municipal para indicar qué iniciativas municipales en curso consideraban más significativos, ya fuese por su impacto o por su importancia des de la perspectiva Smart.

A raíz de esta primera selección, se realizó una segunda sesión de trabajo, en la que participó el Gobierno Municipal y su equipo técnico, expertos internacionales de diferentes ámbitos considerados estratégicos y otros agentes clave de la ciudad: universidades, sector productivo y miembros de la sociedad civil organizada.

Fruto de estas dos sesiones se elabora el planteamiento estratégico de Smart City Puebla alineado con el Plan de Desarrollo Municipal.

Smart City Puebla

Conservando la voluntad de mejorar la calidad de vida de todos los poblanos y disminuir la brecha social, Smart City Puebla incorpora una nueva óptica al desarrollo municipal. Básicamente integra la visión de la gobernanza estratégica y colaborativa en los diferentes ámbitos Smart City lo que se traduce en:

  • La importancia de las alianzas con otras administraciones locales y/o estatales. Algunas acciones a largo plazo y de gran calado requieren de la colaboración entre organizaciones públicas de diverso orden. Especialmente aquellas que implican el desarrollo de grandes infraestructuras básicas (energía, agua, residuos) o aquellas especialmente estratégicas para el desarrollo Smart y sostenible de una ciudad. Por ejemplo: un desarrollo urbano planificado y sustentable que permita encauzar el transporte público y privado desde la óptica de la sostenibilidad y la eficiencia debe tener en cuenta la centralidad metropolitana de la ciudad.
  • La importancia de partenariado público-privado. Puebla cuenta con un capital humano altamente formado en los numerosos centros universitarios y sedes de industrias que conjuntamente con la administración pública pueden llevar a cabo acciones de mejora urbana, conectividad, etc. que reviertan en el bienestar de la mayoría de la población y/o supongan un salto cualitativo en el desarrollo del talento y la innovación.
  • La importancia de la colaboración ciudadana en la definición de políticas y actuaciones públicas. En el momento en que las políticas públicas se orientan a un cambio de hábitos de la ciudadanía (p.e. un mejor uso de los transportes públicos gracias a apps, o la reducción del consumo de energía o la separación de residuos), la colaboración ciudadana en el diseño de estas políticas es imprescindible.
  • La importancia de las acciones bottom-up especialmente en las zonas más desfavorecidas. Ya desde el Plan Municipal de Desarrollo se condicionan ayudas básicas a las familias a la mejora de la ocupabilidad de sus miembros. La perspectiva Smart, da un paso más allá: plantea iniciativas en las que las comunidades desfavorecidas sean las protagonistas de su mejor integración económico social. La estructura social colaborativa de las zonas rurales más desfavorecidas conforman un capital de gestión que revertiría la eficiencia de los servicios y proyectos.

¿En qué punto estamos?

Una vez concluido el trabajo realizado, nos encontramos en el punto de finalizar el diseño de la Estrategia Smart City Puebla y concretar las acciones a realizar en cada uno de los ámbitos Smart City Puebla.

anteverti asesora y acompaña al Ayuntamiento de Puebla en su estrategia Smart City Puebla

En 2016 se celebrará el Smart City Expo Puebla, un espacio de debate y networking para las iniciativas de Smart City en Latinoamérica.

Posted in Smart Cities | Tagged , | Leave a comment

CARLOS MORENO: “La resiliencia no es simplemente un plan B, es una actitud paradigmática cultural”

Carlos Moreno es un Profesor de Universidad especializado en el control inteligente de sistemas complejos. Profundamente comprometido con la ciencia, el progreso y la creatividad en todas sus formas, el Sr. Moreno intenta integrar las disciplinas científicas y los profesionales de la innovación de ecosistemas – de la industria a las starts-up – con un foco particular en los enfoques interdisciplinarios. Después del éxito conseguido con su start-up Sinovia, ahora es Consejero Científico del Director General de COFELY INEO, que es parte del GDF Suez  Group, y da apoyo continuo a líderes en innovación.

Posted in Smart Cities, Smart City Expo | Tagged , , , | Leave a comment